استان :
>
گزارش عملکرد معاونت آبزی پروری 1397
>
میانگین قیمت آبزیان در خردادماه سال 1399
>
میانگین قیمت آبزیان در خردادماه سال 1399
>
میانگین قیمت آبزیان در خردادماه سال 1399
>
میانگین قیمت آبزیان در خردادماه سال 1399
>
میانگین قیمت آبزیان در خردادماه سال 1399
>
میانگین قیمت آبزیان در خردادماه سال 1399
>
میانگین قیمت آبزیان در خردادماه سال 1399
>
میانگین قیمت آبزیان در خردادماه سال 1399
>
میانگین قیمت آبزیان در اردیبهشت ماه سال 1399
>
میانگین قیمت آبزیان در اردیبهشت ماه سال 1399
>
میانگین قیمت آبزیان در اردیبهشت ماه سال 1399
>
میانگین قیمت آبزیان در اردیبهشت ماه سال 1399
>
میانگین قیمت آبزیان در اردیبهشت ماه سال 1399
>
میانگین قیمت آبزیان در اردیبهشت ماه سال 1399
>
میانگین قیمت آبزیان در اردیبهشت ماه سال 1399
>
میانگین قیمت آبزیان در اردیبهشت ماه سال 1399
>
میانگین قیمت آبزیان در اردیبهشت ماه سال 1399
>
میانگین قیمت آبزیان در اردیبهشت ماه سال 1399
>
میانگین قیمت آبزیان در فروردین ماه سال 1399
>
میانگین قیمت آبزیان در فروردین ماه سال 1399
>
میانگین قیمت آبزیان در فروردین ماه سال 1399
>
میانگین قیمت آبزیان در فروردین ماه سال 1399
>
میانگین قیمت آبزیان در فروردین ماه سال 1399
>
میانگین قیمت آبزیان در فروردین ماه سال 1399
>
میانگین قیمت آبزیان در فروردین ماه سال 1399
>
میانگین قیمت آبزیان در فروردین ماه سال 1399
>
تقویم آموزشی آبزی پروران سال 99 
>
میانگین قیمت آبزیان دراسفندماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان دراسفندماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان دراسفندماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان دراسفندماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان دراسفندماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان دراسفندماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان دراسفندماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان دراسفندماه سال 1398
>
فهرست خدمات قابل عرضه کارشناسان حوزه آبزی پروری
>
میانگین قیمت آبزیان در بهمن ماه سال 1398

>
میانگین قیمت آبزیان در بهمن ماه سال 1398

>
میانگین قیمت آبزیان در بهمن ماه سال 1398

>
میانگین قیمت آبزیان در بهمن ماه سال 1398

>
میانگین قیمت آبزیان در بهمن ماه سال 1398

>
میانگین قیمت آبزیان در بهمن ماه سال 1398

>
میانگین قیمت آبزیان در بهمن ماه سال 1398

>
میانگین قیمت آبزیان در بهمن ماه سال 1398

>
ضوابط صدور موافقت اصولی تامین شناور پرساینر صید تون ماهیان
>
جدول اطلاعات مجتمع های ومزارع بزرگ آبزی پروری
>
فرم های عملکرد فعالیت های مدیریت فنی سال 98
>
فرم های عملکرد فعالیت های مدیریت فنی سال 98
>
فرم های عملکرد فعالیت های مدیریت فنی سال 98
>
فرم های عملکرد فعالیت های مدیریت فنی سال 98
>
میانگین قیمت آبزیان در دی ماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در دی ماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در دی ماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در دی ماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در دی ماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در دی ماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در دی ماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در دی ماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در دی ماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در دی ماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در آذرماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در آذرماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در آذرماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در آذرماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در آذرماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در آذرماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در آذرماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در آذرماه سال 1398
>
فرم عملکرد آبزیان
>
شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1398 (استانی ) word
>
شاخص عمومی ارزیابی عملکرد 1398(ملی)
>
چک لیست شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سال 1398 (ملی)
>
چک لیست شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سال 1398 (استانی)
>
چک لیست شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1398 سطح ملی
>
بخشنامه ارزیابی عملکرد سال 1398 سطح ملی و استانی
>
شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال1398 استانی
>
چک لیست شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال1398 استانی
>
شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال1398 ملی
>
فرم های ارزیابی نمونه های کشوری
>
فرم های ارزیابی نمونه های کشوری
>
فرم های ارزیابی نمونه های کشوری
>
فرم های ارزیابی نمونه های کشوری
>
فرم های ارزیابی نمونه های کشوری
>
فرم های ارزیابی نمونه های کشوری
>
فرم های ارزیابی نمونه های کشوری
>
فرم های ارزیابی نمونه های کشوری
>
میانگین قیمت آبزیان درآبان ماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان درآبان ماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان درآبان ماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان درآبان ماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان درآبان ماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان درآبان ماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان درآبان ماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان درآبان ماه سال 1398
>
فرم اطلاعات زنان شاغل و محقق شیلاتی کشور (ستاد و استان )
>
میانگین قیمت آبزیان درمهرماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان درمهرماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان درمهرماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان درمهرماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان درمهرماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان درمهرماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان درمهرماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان درمهرماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان درمهرماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان درمهرماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در شهریورماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در شهریورماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در شهریورماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در شهریورماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در شهریورماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در شهریورماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در شهریورماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در شهریورماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در مردادماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در مردادماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در مردادماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در مردادماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در مردادماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در مردادماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در مردادماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در مردادماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در تیرماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در تیرماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در تیرماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در تیرماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در تیرماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در تیرماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در تیرماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در تیرماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در تیرماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در تیرماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در خردادماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در خردادماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در خردادماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در خردادماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در خردادماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در خردادماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در خردادماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در خردادماه سال 1398
>
مطالعات
>
مطالعات
>
میانگین قیمت آبزیان در اردیبهشت ماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در اردیبهشت ماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در اردیبهشت ماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در اردیبهشت ماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در اردیبهشت ماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در اردیبهشت ماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در اردیبهشت ماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در اردیبهشت ماه سال 1398
>
فرم زنان آبزی پرور
>
فرم زنان آبزی پرور
>
دستورالعمل صدور مجوز عرضه ماهی زنده
>
میانگین قیمت آبزیان در فروردین ماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در فروردین ماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در فروردین ماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در فروردین ماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در فروردین ماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در فروردین ماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در فروردین ماه سال 1398
>
میانگین قیمت آبزیان در فروردین ماه سال 1398
>
دستورالعمل پیشگیری بیماریهای ویروسی
>
میانگین قیمت آبزیان دراسفندماه سال 1397
>
میانگین قیمت آبزیان دراسفندماه سال 1397
>
میانگین قیمت آبزیان دراسفندماه سال 1397
>
میانگین قیمت آبزیان دراسفندماه سال 1397
>
میانگین قیمت آبزیان دراسفندماه سال 1397
>
میانگین قیمت آبزیان دراسفندماه سال 1397
>
میانگین قیمت آبزیان دراسفندماه سال 1397
>
میانگین قیمت آبزیان دراسفندماه سال 1397
>
  عملكرد پرورش ماهيان گرمابی
>
قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران
>
آيين نامه اجرايي حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران
>
میانگین قیمت آبزیان دربهمن ماه سال 1397
>
میانگین قیمت آبزیان دربهمن ماه سال 1397
>
میانگین قیمت آبزیان دربهمن ماه سال 1397
>
میانگین قیمت آبزیان دربهمن ماه سال 1397
>
میانگین قیمت آبزیان دربهمن ماه سال 1397
>
میانگین قیمت آبزیان دربهمن ماه سال 1397
>
میانگین قیمت آبزیان دربهمن ماه سال 1397
>
میانگین قیمت آبزیان دربهمن ماه سال 1397
>
میانگین قیمت آبزیان دربهمن ماه سال 1397
>
میانگین قیمت آبزیان دربهمن ماه سال 1397
>
فرم کد دار کردن میگوی وانامی
>
فرم نظارت بر آب
>
فرآیند مستندسازی شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد سال 1397
>
بخشنامه ارزیابی عملکرد سال 1397 دستگاههای اجرایی سطح ملی و استانی
>
ميانگين قيمت آبزيان دردي ماه سال 1397
>
ميانگين قيمت آبزيان دردي ماه سال 1397
>
ميانگين قيمت آبزيان دردي ماه سال 1397
>
ميانگين قيمت آبزيان دردي ماه سال 1397
>
ميانگين قيمت آبزيان دردي ماه سال 1397
>
ميانگين قيمت آبزيان دردي ماه سال 1397
>
ميانگين قيمت آبزيان دردي ماه سال 1397
>
ميانگين قيمت آبزيان دردي ماه سال 1397
>
دستورالعمل اجرایی پرورش ماهیان دریایی در استخرهای خاکی جنوب کشور
>
آئین نامه اجرایی  توليد آرتمیا
در استخر خاکی
>
آئین نامه اجرایی  توليد آرتمیا
در استخر خاکی
>
 ميانگين قيمت عمده و خرده فروشي آبزيان درآذرماه سال 1397
>
 ميانگين قيمت عمده و خرده فروشي آبزيان درآذرماه سال 1397
>
 ميانگين قيمت عمده و خرده فروشي آبزيان درآذرماه سال 1397
>
 ميانگين قيمت عمده و خرده فروشي آبزيان درآذرماه سال 1397
>
 ميانگين قيمت عمده و خرده فروشي آبزيان درآذرماه سال 1397
>
 ميانگين قيمت عمده و خرده فروشي آبزيان درآذرماه سال 1397
>
 ميانگين قيمت عمده و خرده فروشي آبزيان درآذرماه سال 1397
>
 ميانگين قيمت عمده و خرده فروشي آبزيان درآذرماه سال 1397
>
ميانگين قيمت آبزيان درآبان ماه سال 1397
>
ميانگين قيمت آبزيان درآبان ماه سال 1397
>
ميانگين قيمت آبزيان درآبان ماه سال 1397
>
ميانگين قيمت آبزيان درآبان ماه سال 1397
>
ميانگين قيمت آبزيان درآبان ماه سال 1397
>
ميانگين قيمت آبزيان درآبان ماه سال 1397
>
ميانگين قيمت آبزيان درآبان ماه سال 1397
>
ميانگين قيمت آبزيان درآبان ماه سال 1397
>
شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1397دستگاههای اجرایی (استانی)
>
چک لیست شاخص های عمومی استانی سال 1397 
>
ميانگين قيمت عمده و خرده فروشي آبزيان در مهرماه سال 1397
>
ميانگين قيمت عمده و خرده فروشي آبزيان در مهرماه سال 1397
>
ميانگين قيمت عمده و خرده فروشي آبزيان در مهرماه سال 1397
>
ميانگين قيمت عمده و خرده فروشي آبزيان در مهرماه سال 1397
>
ميانگين قيمت عمده و خرده فروشي آبزيان در مهرماه سال 1397
>
ميانگين قيمت عمده و خرده فروشي آبزيان در مهرماه سال 1397
>
ميانگين قيمت عمده و خرده فروشي آبزيان در مهرماه سال 1397
>
ميانگين قيمت عمده و خرده فروشي آبزيان در مهرماه سال 1397
>
ميانگين قيمت عمده و خرده فروشي آبزيان در مهرماه سال 1397
>
ميانگين قيمت عمده و خرده فروشي آبزيان در مهرماه سال 1397
>
ميانگين قيمت آبزيان درشهريورماه سال 1397
>
ميانگين قيمت آبزيان درشهريورماه سال 1397
>
ميانگين قيمت آبزيان درشهريورماه سال 1397
>
ميانگين قيمت آبزيان درشهريورماه سال 1397
>
ميانگين قيمت آبزيان درشهريورماه سال 1397
>
ميانگين قيمت آبزيان درشهريورماه سال 1397
>
ميانگين قيمت آبزيان درشهريورماه سال 1397
>
ميانگين قيمت آبزيان در مردادماه سال1397
>
ميانگين قيمت آبزيان در مردادماه سال1397
>
ميانگين قيمت آبزيان در مردادماه سال1397
>
ميانگين قيمت آبزيان در مردادماه سال1397
>
ميانگين قيمت آبزيان در مردادماه سال1397
>
ميانگين قيمت آبزيان در مردادماه سال1397
>
ميانگين قيمت آبزيان در مردادماه سال1397
>
ميانگين قيمت آبزيان در مردادماه سال1397
>
ميانگين قيمت آبزيان در مردادماه سال1397
>
ميانگين قيمت آبزيان در مردادماه سال1397
>
ميانگين قيمت آبزيان در تيرماه سال 1397
>
ميانگين قيمت آبزيان در تيرماه سال 1397
>
ميانگين قيمت آبزيان در تيرماه سال 1397
>
ميانگين قيمت آبزيان در تيرماه سال 1397
>
ميانگين قيمت آبزيان در تيرماه سال 1397
>
ميانگين قيمت آبزيان در تيرماه سال 1397
>
ميانگين قيمت آبزيان در تيرماه سال 1397
>
ميانگين قيمت آبزيان در تيرماه سال 1397
>
آیین نامه اجرایی ماده (16) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
>
قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار
>
ميانگين قيمت آبزيان در خرداد ماه سال 1397
>
ميانگين قيمت آبزيان در خرداد ماه سال 1397
>
ميانگين قيمت آبزيان در خرداد ماه سال 1397
>
ميانگين قيمت آبزيان در خرداد ماه سال 1397
>
ميانگين قيمت آبزيان در خرداد ماه سال 1397
>
ميانگين قيمت آبزيان در خرداد ماه سال 1397
>
ميانگين قيمت آبزيان در خرداد ماه سال 1397
>
ميانگين قيمت آبزيان در خرداد ماه سال 1397
>
ميانگين قيمت آبزيان در ارديبهشت ماه سال 1397
>
ميانگين قيمت آبزيان در ارديبهشت ماه سال 1397
>
ميانگين قيمت آبزيان در ارديبهشت ماه سال 1397
>
ميانگين قيمت آبزيان در ارديبهشت ماه سال 1397
>
ميانگين قيمت آبزيان در ارديبهشت ماه سال 1397
>
ميانگين قيمت آبزيان در ارديبهشت ماه سال 1397
>
ميانگين قيمت آبزيان در ارديبهشت ماه سال 1397
>
ميانگين قيمت آبزيان در ارديبهشت ماه سال 1397
>
ميانگين قيمت آبزيان در ارديبهشت ماه سال 1397
>
ميانگين قيمت آبزيان در ارديبهشت ماه سال 1397
>
شیوه نامه واردات تخم چشم زده
>
شیوه نامه واردات تخم چشم زده
>
چک لیست ارزیابی شاخص های استانی سال 96(فایل zip)
>
چک لیست ارزیابی شاخص های استانی سال 96(فایل zip)
>
چک لیست ارزیابی شاخص های استانی سال 96(فایل zip)
>
چک لیست ارزیابی شاخص های استانی سال 96(فایل zip)
>
چک لیست ارزیابی شاخص های استانی سال 96(فایل zip)
>
چک لیست ارزیابی شاخص های استانی سال 96(فایل zip)
>
چک لیست ارزیابی شاخص های استانی سال 96(فایل zip)
>
چک لیست ارزیابی شاخص های استانی سال 96(فایل zip)
>
چک لیست ارزیابی شاخص های ملی سال 96(فایل zip)
>
دستورالعمل امتیاز دهی شاخص های عمومی (سطح استانی ) ارزیابی عملکرد سال 96(PDF)
>
دستورالعمل امتیاز دهی شاخص های عمومی (سطح استانی ) ارزیابی عملکرد سال 96(WORD)
>
ابلاغ بخشنامه شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال 1396دستگاه هاي اجرايي كشور(سطح ملي)
>
شاخص‌هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال‌ 1396 دستگاه‌ هاي اجرايي (سطح ملي)
>
فرم کمیسیون 96
>
فرم کمیسیون 96
>
فرم کمیسیون 96
>
فرم کمیسیون 96
>
فرم کمیسیون 96
>
فرم کمیسیون 96
>
ضوابط عرضه خاویاردر فرودگاه
>
سالنامه آماري شيلات 1395 - 1391
>
فرمهای ثبت اطلاعات مزارع
>
شناسه خدمات سازمان شیلات ایران
>
ضوابط و مقررات فنی تخصیص پهنه‎های دریایی به متقاضیان مزارع پرورش ماهی در قفس
>
ضوابط و مقررات فنی تخصیص اراضی ساحلی پشتیبان مزارع پرورش ماهی در قفس در دریا در شمال و جنوب کشور
>
فرم شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1395 دستگاه های اجرایی سطح استان
>
موافقتنامه هزینه ای 1395
>
موافقتنامه هزینه ای 1395
>
موافقتنامه هزینه ای 1395
>
موافقتنامه هزینه ای 1395
>
موافقتنامه هزینه ای 1395
>
موافقتنامه هزینه ای 1395
>
موافقتنامه تملک دارائیهای سرمایه ای 1395
>
موافقتنامه تملک دارائیهای سرمایه ای 1395
>
موافقتنامه تملک دارائیهای سرمایه ای 1395
>
موافقتنامه تملک دارائیهای سرمایه ای 1395
>
موافقتنامه تملک دارائیهای سرمایه ای 1395
>
فرم برنامه عملیاتی سه ساله اصلاح نظام اداری
>
فرم شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1395 دستگاه های اجرایی سطح استان
>
فرم شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1395 دستگاه های اجرایی سطح ملی
>
ابلاغ بخشنامه ارزیابی عملکرد سال 1395 دستگاههای اجرایی در سطح ملی و استانی
>
فرم الف 2-شاخص های اختصاصی استانهای ساحلی و تابعه
>
فرم الف 2-شاخص های اختصاصی استانهای غیرساحلی
>
دستورالعمل سردابی
>
دستورالعمل سردابی
>
دستورالعمل سردابی
>
دستورالعمل سردابی
>
دستورالعمل سردابی
>
دستورالعمل سردابی
>
دستورالعمل سردابی
>
دستورالعمل سردابی
>
نمودارروند صدور جواز صنایع شیلاتی
>
نمودار جریان دریافت تسهیلات سرمایه در گردش
>
نمودار جریان تسهیلات سرمایه ثابت
>
مراحل عمل آوری و فرآوری عروس دریایی
>
نمودار فرآیند صدور مجوز ترخیص از گمرک
>
نمودارفرآیند مجوز عرضه و نگهداری ماهی زنده
>
نمودار فرآیند مجوز اماکن الگوسازی شده عرضه و بازار آبزیان
>
نمودار فرآیند صدور مجوز واردات آبزیان زنده
>
دستورالعمل فرآوری سفره ماهی
>
دستورالعمل فرآوری باله کوسه
>
دستورالعمل فراوری خیار دریایی
>
فراوری خاویار
>
دستورالعمل نگهداري و حمل و نقل ماهی ساردین (مصرف انسانی)
>
دستورالعمل عرضه ماهی زنده
>
دستورالعمل عرضه ماهی زنده
>
دستورالعمل صدور مجوز عمده فروشی
>
شرایط و ضوابط ساختمان و تجهیزات مراکز عرضه عمده و فروشگاههای ماهی ومحصولات شیلاتی
>
راهنمای عملی جابجائی تون ماهیان در دریا
>
دستورالعمل صدور پروانه تاسیس / بهره برداری عرضه ماهی زنده
>
دستورالعمل آماده سازی و عرضه گوشت ماهیان خاویاری پرورشی در کشور
>
دستورالعمل نگهداری و حمل و نقل ماهی کیلکا (مصرف انسانی)
>
دستورالعمل تخلیه و بارگیری آبزیان در بنادر و مراکز تخلیه صید
>
راهنمای حمل و نقل ماهیان استخوانی
>
راهنمای جابجائی و عرضه ماهیان پرورشی
>
آئین کار صید، جابجایی ، بسته بندی، نگهداری و عرضه شاه میگوی زنده ارس
>
دستورالعمل تهیه چرم از پوست آبزیان و دوزیستان
>
ميزان توليدات سازمان شيلات (صيد و آبزي پروري)
>
مصوبات كميسيون عالي درسال 1395
>
مصوبات كميسيون عالي درسال 1395
>
مصوبات كميسيون عالي درسال 1395
>
مصوبات كميسيون عالي درسال 1395
>
coding of caviar lot number
>
coding of caviar lot number
>
راهنمای صدور ماهی زنده ویرایش سوم
>
راهنمای صدور ماهی زنده ویرایش سوم
>
راهنمای صدور خاویار
>
راهنمای صدور خاویار
>
شركتهاي صادر كننده نهایی
>
شركتهاي صادر كننده نهایی
>
مقررات اجرایی مربوط به ثبت نام مزارع ویرایش 1393
>
مقررات اجرایی مربوط به ثبت نام مزارع ویرایش 1393
>
نحوه درج کد شناسه تولید
>
نحوه درج کد شناسه تولید
>
استانداردهای جهانی بنادر
>
استانداردهای زیست محیطی و بهداشتی بنادر
>
دستور العمل واگذاری بنادر
>
نمونه قرارداد واگذاری بنادر
>
الگوهای مدیریتی بنادر-تجارب جهانی
>
دستورالعمل محیط زیست و ایمنی و ضوابط میزان برداشت آبزیان
>
زمین شناسی وژئومورفولوژی بنادر
>
مختصات جغرافيايي بنادر و مراکز تخليه صيد استانهاي ساحلي کشور
>
مورفولوژی سواحل
>
هیدرودینامیک بنادر
>
لیست شرکت های دارای مجوز صادر کنندگان خاويار
>
لیست شرکت های دارای مجوز صادر کنندگان خاويار
>
عنوان 7 : فرم برش استانی شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد استانهای ساحلی و غیر ساحلی سال 94
>
بخشنامه 339624 مورخ94/11/6 (شاخص هاي عمومی ارزیابی عملکرد سال 1394 دستگاههاي اجرایی استان و فرایند اجرایی آن) به همراه پیوست 1 - 2 - 3 مورد اشاره در بخشنامه
>
بخشنامه 339624 مورخ94/11/6 (شاخص هاي عمومی ارزیابی عملکرد سال 1394 دستگاههاي اجرایی استان و فرایند اجرایی آن) به همراه پیوست 1 - 2 - 3 مورد اشاره در بخشنامه
>
دستورالعمل ماهیان زینتی
>
دستورالعمل ماهیان زینتی
>
دستورالعمل ماهیان زینتی
>
موافقتنامه سال 1394
>
تفاهم نامه با سازمانها
>
تفاهم نامه با سازمانها
>
دستورالعمل 020/318 نظام دامپروری
>
دستورالعمل جامع نظام دامپروری
>
دستورالعمل جامع نظام دامپروری
>